لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(791)
چاپ مجدد (1812)
تالیف (2481)
ترجمه (122)
تهران (783)
شهرستان (1820)
كودك و نوجوان (72)
كمك درسی و آموزشی (25)

تعداد یافت شده (2603) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رساله توضیح المسائل
نويسنده:روح‌الله خمینی - انتشارات محراب - دیویی: 297.3422 - 658 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - 250 ریال - انتخاب
2- رساله توضیح المسائل
نويسنده:روح‌الله خمینی - حسین علمی - دیویی: 297.3422 - 348 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 400 ریال - انتخاب
3- رساله توضیح المسائل
نويسنده:روح‌الله خمینی - سید جمال - دیویی: 297.3422 - 349 صفحه - چاپ 2 سال 1361 - 150 ریال - انتخاب
4- رساله توضیح المسائل
نويسنده:محمدرضا گلپایگانی - انتشارات ایران - دیویی: 297.3422 - 476 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1362 - 400 ریال - انتخاب
5- رساله توضیح المسائل
نويسنده:ابوالقاسم موسی‌خویی - انتشارات ایران - دیویی: 297.3422 - 527 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 400 ریال - انتخاب
6- رساله توضیح المسائل
نويسنده:ابوالقاسم موسی‌خویی - گلی - دیویی: 297.3422 - 527 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - 400 ریال - انتخاب
7- رساله توضیح المسائل
نويسنده:ابوالقاسم موسی‌خویی - ایران - دیویی: 297.3422 - 527 صفحه - چاپ 2 سال 1361 - 400 ریال - انتخاب
8- رساله توضیح المسائل
نويسنده:روح‌الله خمینی - گنجینه - دیویی: 297.3422 - 349 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - 400 ریال - انتخاب
9- رساله توضیح المسائل
نويسنده:روح‌الله خمینی - عین‌اللهی - دیویی: 297.3422 - 622 صفحه - چاپ 1 سال 1363 - 500 ریال - انتخاب
10- رساله توضیح المسائل
نويسنده:روح‌الله خمینی - انتشارات محراب - دیویی: 297.3422 - 432 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - 350 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 261