لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قانون شوراهای حل اختلاف مشتمل بر: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 347.5509 - 72 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 25000 ریال - 2 -51-7434-600-978 انتخاب
2- مجموعه قانون شوراهای حل اختلاف
تدوين: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 347.5509 - 36 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 43000 ریال - 0 -59-8040-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1