لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(65)
چاپ مجدد (23)
تالیف (39)
ترجمه (49)
تهران (69)
شهرستان (19)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (88) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی در یک نگاه
نويسنده:جرمی‌پی.تی. وارد ؛ نويسنده:راجر لیندن ؛ مترجم:همایون خزعلی - یایلیق - دیویی: 612 - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 150000 ریال - 4 -24-7470-600-978 انتخاب
2- اساس فیزیولوژی بالینی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:علی صادقی‌لویه ؛ مترجم:فرخ شادان - برای فردا - دیویی: 612 - 398 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 6 -5-92138-964 انتخاب
3- اصول و مبانی فیزیولوژی
نويسنده:کوشا پایداری ؛ نويسنده:محمدحسین پورنبی - دانش‌پژوهان جوان - دیویی: 612 - 320 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2400 نسخه - 230000 ریال - 0 -068-288-600-978 انتخاب
4- اساس فیزیولوژی بالینی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:علی صادقی‌لویه ؛ مترجم:فرخ شادان - چراغ دانش - دیویی: 612 - 398 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1500 نسخه - 39500 ریال - 6 -5-92138-964 انتخاب
5- مبانی فیزیولوژی
نويسنده:نیلوفر دربندی ؛ نويسنده:مریم هزاوه‌ای ؛ ويراستار:حمیدرضا مومنی - دانشگاه اراک - دیویی: 612 - 632 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 160000 ریال - 5 -66-7320-964-978 انتخاب
6- اساس فیزیولوژی بالینی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:علی صادقی‌لویه ؛ مترجم:فرخ شادان - آثار سبحان،یاررس - دیویی: 612 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 500 نسخه - 242000 ریال - 0 -5-96906-964-978 انتخاب
7- مبانی فیزیولوژی
نويسنده:همایون خزعلی ؛ نويسنده:فریبا محمودی ؛ ويراستار:فاطمه طوفان‌پور - دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - دیویی: 612 - 712 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 6 -216-457-964-978 انتخاب
8- فیزیولوژی پزشکی گایتون
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ زيرنظر:محمد رخشان ؛ مترجم:احمدرضا نیاورانی - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 612 - 552 صفحه - جلد 2 - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1378 - 2300 نسخه - 98000 ریال - 7 -145-456-964 انتخاب
9- اصول و مبانی فیزیولوژی
نويسنده:کوشا پایداری ؛ نويسنده:محمدحسین پورنبی - دانش‌پژوهان جوان - دیویی: 612 - 320 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2400 نسخه - 230000 ریال - 3 -067-288-600-978 انتخاب
10- اساس فیزیولوژی بالینی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:علی صادقی‌لویه ؛ مترجم:فرخ شادان - آثار سبحان - دیویی: 612 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 69500 ریال - 4 -5-96906-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9