لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (10)
تالیف (1)
ترجمه (15)
تهران (13)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اضطراب موقعیت
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:سیدحسن رضوی - میلکان - دیویی: 305 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1398 - 1100 نسخه - 370000 ریال - 5 -74-7845-600-978 انتخاب
2- اضطراب موقعیت
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:سیدحسن رضوی - میلکان - دیویی: 305 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 5 -74-7845-600-978 انتخاب
3- اضطراب موقعیت
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:سیدحسن رضوی - میلکان - دیویی: 305 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 5 -74-7845-600-978 انتخاب
4- اضطراب موقعیت
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:سیدحسن رضوی - میلکان - دیویی: 305 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 5 -74-7845-600-978 انتخاب
5- شان معلم گم شده است: نگاهی به اوضاع آموزش در مدارس ابتدایی کشور
نويسنده:رجبعلی باقری - نوروزی - دیویی: 371.100955 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 80000 ریال - 9 -943-364-600-978 انتخاب
6- اضطراب موقعیت
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:سیدحسن رضوی - میلکان - دیویی: 305 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 5 -74-7845-600-978 انتخاب
7- اضطراب موقعیت
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:سیدحسن رضوی - میلکان - دیویی: 305 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 1000 نسخه - 330000 ریال - 5 -74-7845-600-978 انتخاب
8- اضطراب موقعیت
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:سیدحسن رضوی - میلکان - دیویی: 305 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 1000 نسخه - 330000 ریال - 5 -74-7845-600-978 انتخاب
9- اضطراب وضعیت
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:مهدی نمازیان ؛ ويراستار:سحر صولتی - نشر نون - دیویی: 305 - 274 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 390000 ریال - 1 -42-8740-600-978 انتخاب
10- اضطراب منزلت
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:شقایق نظرزاده - فرمهر - دیویی: 305 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 550 نسخه - 340000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2