لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(593)
چاپ مجدد (833)
تالیف (1421)
ترجمه (5)
تهران (1320)
شهرستان (106)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (81)

تعداد یافت شده (1426) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تدوين:پیام امینی - کلبه‌سبز - دیویی: 342.55023 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 5 -1-94641-964 انتخاب
2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی مصوب 1358، اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 342.55023 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 26 سال 1382 - 3500 ریال - 7 -15-6221-964 انتخاب
3- قانون مدنی: جلد اول - جلد دوم - جلد سوم: با آخرین اصلاحات و الحاقات و توضیحات و معانی لغات و اصطلاحات: همراه با قانون مسئولیت مدنی
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 347.55 - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 60 سال 1389 - 22000 ریال - 7 -89-8786-964-978 انتخاب
4- آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی: قانون مدنی
تدوين: معاونت‌آموزش‌وتحقیقات‌قوه‌قضاییه - جنگل - دیویی: 347.55 - 220 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 30000 ریال - 9 -376-981-964-978 انتخاب
5- قانون مدنی (نموداری)
تدوين:الهام مختاری‌محمدی - چتر دانش - دیویی: 347.55 - 448 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 100000 ریال - 2 -12-7316-600-978 انتخاب
6- قانون مدنی: مسئولیت مدنی
نويسنده:عزیز سام‌خانیانی - دادنامه - دیویی: 347.55 - 288 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - انتخاب
7- قانون امور حسبی: با آخرین اصلاحات و الحاقات به انضمام قانون تصدیق انحصار وراثت، قانون راجع به ...
به‌اهتمام:علی‌محمد رمضانی - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 346.55052 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 4000 ریال - 9 -25-7820-964 انتخاب
8- قانون مدنی: جلد اول - جلد دوم - جلد سوم: با آخرین اصلاحات و الحاقات و توضیحات و معانی لغات و اصطلاحات: همراه با قانون مسئولیت مدنی
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 347.55 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 64 سال 1389 - 22000 ریال - 7 -89-8786-964-978 انتخاب
9- مجموعه قانون مدنی مشتمل بر: قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، آرای وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور ...
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 347.55 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 70000 ریال - 1 -7-90211-964-978 انتخاب
10- شرحی بر قانون مدنی: مشتمل بر نظرات دکترین حقوقی، آراء و نظریات مشورتی همراه با قوانین مرتبط و نمودارهای پلکانی
نويسنده:میثم رامشی - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 347.55 - 646 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 450000 ریال - 1 -426-193-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 143