لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (17)
تالیف (23)
ترجمه (0)
تهران (20)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون امور گمرکی و "آیین‌نامه اجرایی آن"
نويسنده:رضا بنایی - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - دیویی: 343.55056 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1389 - 50000 ریال - 4 -014-468-964-978 انتخاب
2- قانون امور گمرکی و "آیین‌نامه اجرایی آن"
نويسنده:رضا بنایی - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - دیویی: 343.55056 - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 17500 ریال - 3 -041-468-964 انتخاب
3- قانون امور گمرکی و "آیین‌نامه اجرایی آن"
نويسنده:رضا بنایی - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - دیویی: 343.55056 - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1387 - 50000 ریال - 4 -014-468-964-978 انتخاب
4- قانون امور گمرکی و "آیین‌نامه اجرایی آن"
نويسنده:رضا بنایی - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - دیویی: 343.55056 - 310 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1387 - 50000 ریال - 4 -014-468-964-978 انتخاب
5- قانون امور گمرکی و "آیین‌نامه اجرایی آن"
نويسنده:رضا بنایی - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - دیویی: 343.55056 - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1389 - 60000 ریال - 4 -014-468-964-978 انتخاب
6- قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن
نويسنده:رضا بنایی - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - دیویی: 343.55056 - 296 صفحه - وزیری (مقوایی) - چاپ 3 سال 1380 - 15000 ریال - 3 -041-468-964 انتخاب
7- قانون امور گمرکی و "آیین‌نامه اجرایی آن"
نويسنده:رضا بنایی - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - دیویی: 343.55056 - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 21500 ریال - 3 -041-468-964 انتخاب
8- قانون امور گمرکی
تدوين:سمانه ابوالحسنی - آلا قلم - دیویی: 343.55056 - 208 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 3 -02-7754-600-978 انتخاب
9- قانون امور گمرکی و "آیین‌نامه اجرایی آن"
نويسنده:رضا بنایی - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - دیویی: 343.55056 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 30000 ریال - 6 -014-468-964 انتخاب
10- قانون امور گمرکی و آیین‌نامه‌های مربوطه (مصوب دوم تیر ماه 1319 با آخرین اصلاحات و الحاقات)
تدوين:عزیز سام‌خانیانی - دادنامه - دیویی: 343.55056 - 94 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 50000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3