لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- میکی و دوستان 2
تصويرگر:طاهره وطن - نوید ظهور - دیویی: 750 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 5 -69-9898-600-978 انتخاب
2- میکی و دوستان 3
تصويرگر:طاهره وطن - نوید ظهور - دیویی: 750 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1 -70-9898-600-978 انتخاب
3- میکی موس: شماره سوم
نويسنده:نیکول سیتلر ؛ نويسنده:تراویس سیتلر ؛ مترجم:امیرحسین معرفت - همراهان جوان - دیویی: 813 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 0 -96-6474-600-978 انتخاب
4- میکی در سیرک 2
نويسنده:سیدشایان عطائیان ؛ نويسنده:صفورا مجید - زبان عطا - دیویی: 741.5 - 30 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50000 ریال - 9 -35-6713-600-978 انتخاب
5- میکی موس
نويسنده:نیکول سیتلر ؛ نويسنده:تراویس سیتلر ؛ مترجم:امیرحسین معرفت - همراهان جوان - دیویی: 741.5 - 20 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 5 -91-6474-600-978 انتخاب
6- میکی موس: شماره چهارم
نويسنده:نیکول سیتلر ؛ نويسنده:تراویس سیتلر ؛ مترجم:دلنیا امانی - همراهان جوان - دیویی: 813 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 4 -08-6327-622-978 انتخاب
7- میکی در سیرک 1
نويسنده:سیدشایان عطائیان ؛ نويسنده:صفورا مجید - زبان عطا - دیویی: 741.5 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50000 ریال - 2 -34-6713-600-978 انتخاب
8- میکی در تعطیلات 1
نويسنده:سیدشایان عطائیان ؛ نويسنده:صفورا مجید - زبان عطا - دیویی: 741.5 - 30 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50000 ریال - 5 -33-6713-600-978 انتخاب
9- میکی موس
نويسنده:نیکول سیتلر ؛ نويسنده:تراویس سیتلر ؛ مترجم:امیرحسین معرفت - همراهان جوان - دیویی: 741.5 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 130000 ریال - 4 -72-6474-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1