لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (29)
تالیف (1)
ترجمه (40)
تهران (40)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عذرخواهی بسه دختر!
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:فروزنده دولتیاری - نیک فرجام - دیویی: 158.1082 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 8 -16-6395-622-978 انتخاب
2- شرمنده نباش دختر: یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 158.1082 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 26 سال 1398 - 1700 نسخه - 300000 ریال - 5 -239-461-600-978 انتخاب
3- شرمنده نباش دختر: یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 158.1082 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 5 -239-461-600-978 انتخاب
4- شرمنده نباش دختر: یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 158.1082 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 5 -239-461-600-978 انتخاب
5- شرمنده نباش دختر: یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 158.1082 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 5 -239-461-600-978 انتخاب
6- شرمنده نباش دختر: یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 158.1082 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 5 -239-461-600-978 انتخاب
7- شرمنده نباش دختر: یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 158.1082 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 5 -239-461-600-978 انتخاب
8- شرمنده نباش دختر: یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 158.1082 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 20 سال 1398 - 1350 نسخه - 300000 ریال - 5 -239-461-600-978 انتخاب
9- شرمنده نباش دختر: یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 158.1082 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 5 -239-461-600-978 انتخاب
10- عذرخواهی بسه دختر!
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:مریم قاسمی - نیک فرجام،انجمن صنفی مترجمان - دیویی: 158.1082 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 450000 ریال - 2 -67-6247-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5