لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (17)
تالیف (0)
ترجمه (22)
تهران (20)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اضطراب موقعیت
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:سیدحسن رضوی - میلکان - دیویی: 305 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1398 - 370000 ریال - 5 -74-7845-600-978 انتخاب
2- اضطراب موقعیت
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:سیدحسن رضوی - میلکان - دیویی: 305 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 330000 ریال - 5 -74-7845-600-978 انتخاب
3- اضطراب موقعیت
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:سیدحسن رضوی - میلکان - دیویی: 305 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 330000 ریال - 5 -74-7845-600-978 انتخاب
4- اضطراب جایگاه اجتماعی
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:مریم تقدیسی - ققنوس - دیویی: 305 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 290000 ریال - 6 -463-278-600-978 انتخاب
5- اضطراب موقعیت
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:سیدحسن رضوی - میلکان - دیویی: 305 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 240000 ریال - 5 -74-7845-600-978 انتخاب
6- اضطراب موقعیت
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:سیدحسن رضوی - میلکان - دیویی: 305 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 300000 ریال - 5 -74-7845-600-978 انتخاب
7- اضطراب موقعیت
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:سیدحسن رضوی - میلکان - دیویی: 305 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 240000 ریال - 5 -74-7845-600-978 انتخاب
8- اضطراب موقعیت
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:سیدحسن رضوی - میلکان - دیویی: 305 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 330000 ریال - 5 -74-7845-600-978 انتخاب
9- اضطراب منزلت
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:زهرا باختری - چترنگ - دیویی: 305 - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 290000 ریال - 7 -92-8066-600-978 انتخاب
10- اضطراب منزلت
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:زهرا باختری - چترنگ - دیویی: 305 - 238 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 340000 ریال - 7 -92-8066-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3