لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(332)
چاپ مجدد (403)
تالیف (533)
ترجمه (202)
تهران (673)
شهرستان (62)
كودك و نوجوان (67)
كمك درسی و آموزشی (26)

تعداد یافت شده (735) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سرزمین جاوید
نويسنده:ماریژان موله ؛ نويسنده:ارنست‌امیل هرتسفلد ؛ نويسنده:رومن گیرشمن - زرین - 632 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 15 سال 1383 - 2200 نسخه - 9 -056-407-964 انتخاب
2- تاریخ ایران باستان
نويسنده:حسن پیرنیا - پیمان - 882 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 6 -93-5981-964-978 انتخاب
3- تاریخ ایران از آغاز تا اسلام
نويسنده:رومن گیرشمن ؛ مترجم:محمد معین - سروش‌گستر - 384 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -16-6369-600-978 انتخاب
4- تاریخ سیاسی هخامنشی
نويسنده:محمد داندامایف ؛ مترجم:فرید جواهرکلام - نشر و پژوهش فرزان روز - 538 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3200 نسخه - 125000 ریال - 7 -310-321-964-978 انتخاب
5- تاریخ ایران باستان
نويسنده:حسن پیرنیا - مهتاب - 776 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 2 -018-151-600-978 انتخاب
6- تاریخ تمدن و فرهنگ ایران باستان
نويسنده:رسول پوررضا - رسول پوررضا - 416 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 7 -8137-06-964 انتخاب
7- سرزمین جاوید
نويسنده:ماریژان موله ؛ نويسنده:ارنست‌امیل هرتسفلد ؛ نويسنده:رومن گیرشمن - زرین - 630 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 20 سال 1386 - 2200 نسخه - 0 -057-407-964-978 انتخاب
8- ایران باستان: تاریخ مفصل ایران قدیم از آغاز تا انقراض ساسانیان
نويسنده:مشیرالدوله پیرنیا - دبیر،سمیر - 540 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 1100 نسخه - 2 -26-2621-964-978 انتخاب
9- ایران از آغاز تا اسلام
نويسنده:رومن گیرشمن ؛ مترجم:محمد معین ؛ مصحح:میترا مهرآبادی - دنیای کتاب - 546 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1388 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 5 -61-5870-964 انتخاب
10- تاریخ ایران باستان: امپراطوری هخامنشیان: کوروش، کمبوجیه، داریوش، خشایارشا و ...
نويسنده:حسن پیرنیا ؛ به‌اهتمام:سجاد شمس‌الدینی - اروند - 754 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 285000 ریال - 8 -44-7622-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 74