لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(333)
چاپ مجدد (408)
تالیف (537)
ترجمه (204)
تهران (680)
شهرستان (61)
كودك و نوجوان (67)
كمك درسی و آموزشی (27)

تعداد یافت شده (741) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ روضه‌الصفا فی سیره الانیباء و الملوک و الخلفا : از ظهور خلقت تا شلوم بن داود
نويسنده:محمدبن‌خاوندشاه میرخواند ؛ مصحح:جمشید کیانفر - اساطیر - 532 صفحه - (در10جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 45000 ریال - 4 -088-331-964 انتخاب
2- تاریخ روضه‌الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفا : در شرح حال پیامبر (ص) تا سال هفتم هجرت
نويسنده:محمدبن‌خاوندشاه میرخواند ؛ مصحح:جمشید کیانفر - اساطیر - 558 صفحه - (در10جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 45000 ریال - 6 -090-331-964 انتخاب
3- تاریخ روضه‌الصفا فی سیره الانبیاء والملوک و الخلفا : وقایع سال هشتم تا سال چهلم هجرت
نويسنده:محمدبن‌خاوندشاه میرخواند ؛ مصحح:جمشید کیانفر - اساطیر - 612 صفحه - (در10جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 48000 ریال - 4 -091-331-964 انتخاب
4- تاریخ روضه‌الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفا : شرح حال ائمه اطهار، بنی امیه، خلفای عباسی
نويسنده:محمدبن‌خاوندشاه میرخواند ؛ مصحح:جمشید کیانفر - اساطیر - 734 صفحه - (در10جلد ) - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 62000 ریال - 2 -092-331-964 انتخاب
5- تاریخ روضه‌الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفا : بخش اول: از طاهریان تا سلجوقیان
نويسنده:محمدبن‌خاوندشاه میرخواند ؛ مصحح:جمشید کیانفر - اساطیر - 534 صفحه - (در10جلد ) - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 45000 ریال - 0 -093-331-964 انتخاب
6- تاریخ روضه‌الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفا : بخش دوم: از خوارزمشاهیان تا آل کرت
نويسنده:محمدبن‌خاوندشاه میرخواند ؛ مصحح:جمشید کیانفر - اساطیر - 476 صفحه - (در10جلد ) - جلد 7 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 40000 ریال - 9 -094-331-964 انتخاب
7- تاریخ روضه‌الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفا : مغولان، چوپانیان، ایلکانیان، سربداران
نويسنده:محمدبن‌خاوندشاه میرخواند ؛ مصحح:جمشید کیانفر - اساطیر - 830 صفحه - (در10جلد ) - جلد 8 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 66000 ریال - 7 -095-331-964 انتخاب
8- تاریخ روضه‌الصفا فی سیره‌الانبیاء و الملوک و الخلفا
نويسنده:محمدبن‌خاوندشاه میرخواند ؛ مصحح:جمشید کیانفر - اساطیر - 645 صفحه - جلد 11 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 60000 ریال - 1 -098-331-964 انتخاب
9- تاریخ روضه‌الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفا : بخش اول: امیرتیمور گورکان
نويسنده:محمدبن‌خاوندشاه میرخواند ؛ مصحح:جمشید کیانفر - اساطیر - 588 صفحه - (در10جلد ) - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 52000 ریال - 5 -096-331-964 انتخاب
10- تاریخ روضه‌الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفا : بخش دوم: جانشینان امیر تیمور
نويسنده:محمدبن‌خاوندشاه میرخواند ؛ مصحح:جمشید کیانفر - اساطیر - 540 صفحه - (در10جلد ) - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 45000 ریال - 3 -097-331-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 75