لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (20)
تالیف (31)
ترجمه (14)
تهران (44)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (25)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درسنامه‌ی پرستاری بهداشت جامعه (3 و 2 و 1): قابل استفاده برای دانشجویان پرستاری و سایر دانشجویان گروه علوم پزشکی
نويسنده:اسحاق ایلدرآبادی ؛ مقدمه:فاطمه دباغی - جامعه‌نگر - دیویی: 610.7342 - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 159000 ریال - 3 -115-101-600-978 انتخاب
2- درسنامه پرستاری بهداشت جامعه 1 و 2 و 3: بر اساس سرفصل دروس: قابل استفاده دانشجویان پرستاری و سایر رشته های علوم پزشکی
نويسنده:اسحاق ایلدرآبادی ؛ مقدمه:فاطمه دباغی - نشر جامعه‌نگر - دیویی: 610.7343 - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 59000 ریال - 964-94805-1-X انتخاب
3- کلیات پرستاری بهداشت جامعه
نويسنده:سیدباقر مداح ؛ نويسنده:آرمین زارعیان - سنجش - دیویی: 610.7343 - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 89000 ریال - 1 -25-7880-964-978 انتخاب
4- درسنامه‌ی پرستاری بهداشت جامعه (3 و 2 و 1): قابل استفاده برای دانشجویان پرستاری و سایر دانشجویان گروه علوم پزشکی
نويسنده:اسحاق ایلدرآبادی ؛ مقدمه:فاطمه دباغی - جامعه‌نگر - دیویی: 610.7342 - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 299000 ریال - 3 -115-101-600-978 انتخاب
5- اصول بهداشت جامعه
نويسنده:زهرا بهنودی - نشر و تبلیغ بشری،تحفه - دیویی: 610.7343 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 49500 ریال - 7 -090-399-964 انتخاب
6- درسنامه بهداشت عمومی ویژه‌ی رشته‌ی: اپیدمیولوژی
نويسنده:عباس عباسی‌قهرمانلو - گروه تالیفی دکتر خلیلی - دیویی: 610.7343 - 166 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 750000 ریال - 2 -29-7888-600-978 انتخاب
7- سرطان، مفاهیم پایه، آب و الکترولیت
مترجم:مرجان سیدمظهری ؛ مترجم:فاطمه بهرام‌نژاد - نشر و تبلیغ بشری،تحفه - دیویی: 610.73 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 39000 ریال - 4 -251-399-964-978 انتخاب
8- درسنامه بهداشت عمومی ویژه‌ی رشته‌ی: اپیدمیولوژی
نويسنده:عباس عباسی‌قهرمانلو - گروه تالیفی دکتر خلیلی - دیویی: 610.7343 - 216 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 750000 ریال - 2 -29-7888-600-978 انتخاب
9- درسنامه پرستاری بهداشت جامعه 1: اصول و مبانی بهداشت و مراقبت‌های بهداشتی اولیه
نويسنده:پروانه خراسانی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد - دیویی: 610.7343 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 55000 ریال - 1 -17-2723-964-978 انتخاب
10- درسنامه‌ی پرستاری بهداشت جامعه (3 و 2 و 1): قابل استفاده برای دانشجویان پرستاری و سایر دانشجویان گروه علوم پزشکی
نويسنده:اسحاق ایلدرآبادی ؛ مقدمه:فاطمه دباغی - جامعه‌نگر - دیویی: 610.7342 - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 249000 ریال - 3 -115-101-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5