لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (57)
تالیف (0)
ترجمه (63)
تهران (62)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (63) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 46 سال 1396 - 150000 ریال - 6 -26-6104-964-978 انتخاب
2- انسان در جستجوی معنا
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی - لیوسا - دیویی: 940.5318 - 198 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 300000 ریال - 8 -094-340-600-978 انتخاب
3- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 43 سال 1395 - 150000 ریال - 6 -26-6104-964-978 انتخاب
4- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1383 - 16000 ریال - 6 -26-6104-964 انتخاب
5- انسان در جستجوی معنا
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:کیومرث پارسای - تمدن علمی - دیویی: 365.34 - 202 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 245000 ریال - 2 -51-8127-600-978 انتخاب
6- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 55 سال 1398 - 300000 ریال - 6 -26-6104-964-978 انتخاب
7- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 25 سال 1389 - 55000 ریال - 6 -26-6104-964-978 انتخاب
8- انسان در جستجوی معنی: پژوهشی در معنی درمانی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1377 - 8500 ریال - 6 -26-6104-964 انتخاب
9- انسان در جستجوی معنی: پژوهشی در معنی درمانی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 20 سال 1387 - 32000 ریال - 6 -26-6104-964 انتخاب
10- انسان در جستجوی معنا
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی - لیوسا - دیویی: 940.5318 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 58 سال 1399 - 320000 ریال - 8 -094-340-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7