لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (11)
تالیف (13)
ترجمه (0)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فهمیده، رزمنده کوچک
به‌اهتمام:قاسم کریمی ؛ زيرنظر: شورای‌نویسندگان‌وشورای‌تولید - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 955.084092 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1381 - 10000 ریال - 1 -4-92337-964 انتخاب
2- فهمیده رزمنده کوچک
به‌اهتمام:قاسم کریمی ؛ زيرنظر: شورای‌نویسندگان‌وشورای‌تولید - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 955.0843092 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 9000 ریال - 1 -4-92337-964 انتخاب
3- آسمان پر ستاره
به‌اهتمام:مهرداد غفارزاده ؛ زيرنظر: شورای‌نویسندگان‌وشورای‌تولید - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 955.083 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1381 - 9000 ریال - 964-92337-5-X انتخاب
4- آسمان پر ستاره
به‌اهتمام:مهرداد غفارزاده ؛ زيرنظر: شورای‌نویسندگان‌وشورای‌تولید - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 955.083 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 7000 ریال - 964-92337-5-X انتخاب
5- فهمیده رزمنده کوچک
به‌اهتمام:قاسم کریمی ؛ زيرنظر: شورای‌نویسندگان‌وشورای‌تولید - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 955.0843092 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 9000 ریال - 1 -4-92337-964 انتخاب
6- آسمان پر ستاره
به‌اهتمام:مهرداد غفارزاده ؛ زيرنظر: شورای‌نویسندگان‌وشورای‌تولید - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 955.083 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 8000 ریال - 964-92337-5-X انتخاب
7- آسمان پر ستاره
به‌اهتمام:مهرداد غفارزاده ؛ زيرنظر: شورای‌نویسندگان‌وشورای‌تولید - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 955.083 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 8000 ریال - 964-92337-5-X انتخاب
8- فهمیده رزمنده کوچک
به‌اهتمام:قاسم کریمی ؛ زيرنظر: شورای‌نویسندگان‌وشورای‌تولید - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 955.0843092 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 9000 ریال - 1 -4-92337-964 انتخاب
9- آسمان پر ستاره
به‌اهتمام:مهرداد غفارزاده ؛ زيرنظر: شورای‌نویسندگان‌وشورای‌تولید - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 955.083 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 8000 ریال - 964-92337-5-X انتخاب
10- آسمان پر ستاره
به‌اهتمام:مهرداد غفارزاده ؛ زيرنظر: شورای‌نویسندگان‌وشورای‌تولید - لک‌لک - دیویی: 955.083 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 25000 ریال - 5 -45-8980-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2