لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (32)
تالیف (6)
ترجمه (32)
تهران (38)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (38)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مارمولک و صرفه‌جویی در مصرف آب
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ بازنويسي:سیدرضا کروبی ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 8 -09-7414-964-978 انتخاب
2- مارمولک و حمایت از حیوانات
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ ؛ بازنويسي:سیدرضا کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 2 -10-7414-964 انتخاب
3- باران اسیدی: باران آلوده
نويسنده:ام. برایت ؛ مترجم:آرمان اعتمادی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 628 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 2800 ریال - 2 -120-300-964 انتخاب
4- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌الهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1390 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 0 -99-6232-964-978 انتخاب
5- مارمولک و صرفه‌جویی در مصرف آب
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ بازنويسي:سیدرضا کروبی ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1396 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 8 -09-7414-964-978 انتخاب
6- مارمولک و صرفه‌جویی در مصرف آب
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 11 سال 1398 - 1000 نسخه - 100000 ریال - انتخاب
7- مارمولک و صرفه‌جویی در مصرف آب
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ بازنويسي:سیدرضا کروبی ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 9 -09-7414-964 انتخاب
8- مارمولک و صرفه‌جویی در مصرف آب
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 9 -09-7414-964 انتخاب
9- مارمولک طرفدار حفظ محیط زیست
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ ؛ بازنويسي:سیدرضا کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 1 -11-7414-964-978 انتخاب
10- مارمولک طرفدار حفظ محیط زیست
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -11-7414-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4