لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2027)
چاپ مجدد (179)
تالیف (2191)
ترجمه (15)
تهران (2170)
شهرستان (36)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1935)

تعداد یافت شده (2206) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 200 پرسش با پاسخ تشریحی: دوره هجدهم امتحان پرانترنی (شهریور 1375)
نويسنده:کامران احمدی‌جزی - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 610.76 - 168 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2800 ریال - انتخاب
2- اطفال
گردآورنده:آرام پیله‌رودی - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 618.92 - 360 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 8900 ریال - 6 -99-5614-964 انتخاب
3- آناتومی: شامل 500 پرسش با پاسخ تشریحی ...
مترجم:مهدی آقاحسین‌فینی ؛ مترجم:فرامرز آرین - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 610.76 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5900 ریال - 964-5614-35-X انتخاب
4- میکروبیولوژی و ایمونولوژی: ش‍ام‍ل‌ ۵۰۰ پ‍رس‍ش‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ از ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ک‍روب‍ی‍ول‍وژی‌ ج‍اوت‍ز ...
مترجم:مهدی آقاحسین‌فینی ؛ مترجم:فرامرز آرین - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 610.76 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5900 ریال - 3 -33-5614-964 انتخاب
5- بافت‌شناسی: شامل 500 پرسش با پاسخ تشریحی از کتاب ب‍اف‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ان‌ ک‍وئ‍ی‍را ...
مترجم:مهدی آقاحسین‌فینی ؛ مترجم:فرامرز آرین - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 610.76 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5900 ریال - 0 -26-5614-964 انتخاب
6- فیزیولوژی: شامل 500 پرسش با پاسخ تشریحی از ک‍ت‍اب‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ گ‍ای‍ت‍ون ‌...
مترجم:مهدی آقاحسین‌فینی ؛ مترجم:فرامرز آرین - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 610.76 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5900 ریال - 9 -27-5614-964 انتخاب
7- فارماکولوژی: شامل 500 پرسش با پاسخ تشریحی از ک‍ت‍اب‌ ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‌ ک‍ات‍زون‍گ‌ ...
مترجم:مهدی آقاحسین‌فینی ؛ مترجم:فرامرز آرین - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 610.76 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5900 ریال - 1 -34-5614-964 انتخاب
8- بیوشیمی: شامل 500 پرسش با پاسخ تشریحی از ک‍ت‍اب‌ ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ه‍ارپ‍ر ...
مترجم:مهدی آقاحسین‌فینی ؛ مترجم:فرامرز آرین - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 610.76 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5900 ریال - 8 -36-5614-964 انتخاب
9- پاتولوژی: شامل 500 پرسش با پاسخ تشریحی از کتاب پاتولوژی رابینز ...
مترجم:مهدی آقاحسین‌فینی - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 616.07 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5900 ریال - 7 -28-5614-964 انتخاب
10- جراحی
گردآورنده:مهدی آقاحسین‌فینی ؛ زيرنظر:حبیب‌الله پیروی ؛ زيرنظر:ابوالفضل افشارفرد - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 617 - 360 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 8900 ریال - 964-460-220-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 221