لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1908)
چاپ مجدد (176)
تالیف (2072)
ترجمه (12)
تهران (2061)
شهرستان (23)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1833)

تعداد یافت شده (2084) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اطفال
گردآورنده:آرام پیله‌رودی - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 618.92 - 360 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 8900 ریال - 6 -99-5614-964 انتخاب
2- آناتومی: شامل 500 پرسش با پاسخ تشریحی ...
مترجم:مهدی آقاحسین‌فینی ؛ مترجم:فرامرز آرین - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 610.76 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 5900 ریال - 964-5614-35-X انتخاب
3- میکروبیولوژی و ایمونولوژی: ش‍ام‍ل‌ ۵۰۰ پ‍رس‍ش‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ از ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ک‍روب‍ی‍ول‍وژی‌ ج‍اوت‍ز ...
مترجم:مهدی آقاحسین‌فینی ؛ مترجم:فرامرز آرین - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 610.76 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 5900 ریال - 3 -33-5614-964 انتخاب
4- بافت‌شناسی: شامل 500 پرسش با پاسخ تشریحی از کتاب ب‍اف‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ان‌ ک‍وئ‍ی‍را ...
مترجم:مهدی آقاحسین‌فینی ؛ مترجم:فرامرز آرین - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 610.76 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 5900 ریال - 0 -26-5614-964 انتخاب
5- فیزیولوژی: شامل 500 پرسش با پاسخ تشریحی از ک‍ت‍اب‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ گ‍ای‍ت‍ون ‌...
مترجم:مهدی آقاحسین‌فینی ؛ مترجم:فرامرز آرین - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 610.76 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 5900 ریال - 9 -27-5614-964 انتخاب
6- فارماکولوژی: شامل 500 پرسش با پاسخ تشریحی از ک‍ت‍اب‌ ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‌ ک‍ات‍زون‍گ‌ ...
مترجم:مهدی آقاحسین‌فینی ؛ مترجم:فرامرز آرین - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 610.76 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 5900 ریال - 1 -34-5614-964 انتخاب
7- بیوشیمی: شامل 500 پرسش با پاسخ تشریحی از ک‍ت‍اب‌ ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ه‍ارپ‍ر ...
مترجم:مهدی آقاحسین‌فینی ؛ مترجم:فرامرز آرین - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 610.76 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 5900 ریال - 8 -36-5614-964 انتخاب
8- پاتولوژی: شامل 500 پرسش با پاسخ تشریحی از کتاب پاتولوژی رابینز ...
مترجم:مهدی آقاحسین‌فینی - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 610.76 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 5900 ریال - 7 -28-5614-964 انتخاب
9- 200 پرسش با پاسخ تشریحی: امتحان پرانترنی (شهریور 1376)
گردآورنده:نوید علی‌یاری‌زنوز - تیمورزاده - دیویی: 610.76 - 152 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 3950 ریال - 0 -076-456-964 انتخاب
10- Appleton And Lange's Review For The USMLE Step 1
نويسنده:Thomas K. Barton - تیمورزاده - دیویی: 616 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 1100 نسخه - 9800 ریال - 0 -031-456-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 209