لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (7)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرجع سایت‌های اینترنت: توریسم
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 17000 ریال - 1 -43-8973-964 انتخاب
2- مرجع سایت‌های اینترنت: توریسم
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 17000 ریال - 1 -43-8973-964 انتخاب
3- مرجع سایت‌های اینترنت: توریسم
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 112 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 17000 ریال - 1 -43-8973-964 انتخاب
4- مرجع سایت‌های اینترنت: توریسم
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 17000 ریال - 1 -43-8973-964 انتخاب
5- مرجع سایت‌های اینترنت: توریسم
نويسنده:سیدحسین اوینی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 180 صفحه - (در14جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 62000 ریال - 0 -37-7687-964 انتخاب
6- مرجع سایت‌های اینترنت: توریسم
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 114 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 17000 ریال - 1 -43-8973-964 انتخاب
7- مرجع سایت‌های اینترنت: توریسم
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 17000 ریال - 1 -43-8973-964 انتخاب
8- مرجع سایت‌های اینترنت: توریسم
نويسنده:سیدحسین اوینی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 154 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 12000 ریال - 0 -37-7687-964 انتخاب
9- سایت‌های گردشگری و توریسم
نويسنده:جاوید سرایی - نسل نواندیش - دیویی: 004.678 - 448 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 29000 ریال - 964-412-068-X انتخاب
10- مرجع سایت‌های اینترنت: توریسم
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 112 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 17000 ریال - 1 -43-8973-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1