لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(116)
چاپ مجدد (141)
تالیف (208)
ترجمه (49)
تهران (141)
شهرستان (116)
كودك و نوجوان (48)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (257) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پیامبران
نويسنده:محمد نجاری‌سهل‌آباد - خاتم - 96 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 97000 ریال - 6 -76-6153-600-978 انتخاب
2- شوری در عالم
نويسنده:حمیدرضا متین ؛ ويراستار:احمد مافی - فرهنگ اهل بیت (ع) - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 85000 ریال - 3 -30-5366-600-978 انتخاب
3- تاریخ انبیاء، از حضرت آدم تا حضرت خاتم و زندگانی و معجزات چهارده معصوم (ع) و آداب و سنن اسلامی ...
نويسنده:محمدمهدی‌بن‌محمدجعفر موسوی‌تنکابنی - گلگشت - 1094 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 7 -17-5948-964 انتخاب
4- قصه‌های قرآن
نويسنده:محمداحمد جادالمولی ؛ مترجم:مصطفی زمانی‌وجدانی - پژواک اندیشه - 572 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 6500 ریال - 2 -4-91808-964 انتخاب
5- قصه‌های قرآن
نويسنده:یاسر شریفی ؛ ويراستار:رضا شیرازی ؛ نقاش:مرتضی امین - فرحان - 200 صفحه - (در2جلد ) - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 7000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
6- قصه‌های قرآن: به انضمام اطلس تاریخ انبیاء و رسل
نويسنده:محمداحمد جادالمولی ؛ نويسنده:محمدابوالفضل ابراهیم ؛ نويسنده:علی‌محمد جباوی - پژواک اندیشه - 788 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1384 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 8 -07-7175-964 انتخاب
7- قصه‌های قرآن
نويسنده:محمداحمد جادالمولی ؛ نويسنده:محمدابوالفضل ابراهیم ؛ نويسنده:علی‌محمد بجاوی - پژواک اندیشه - 784 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 2 سال 1387 - 5000 نسخه - 1 -08-7175-964-978 انتخاب
8- دوران زندگی
نويسنده:حاتم ابتسام ؛ تصويرگر:منصوره محمدی ؛ ويراستار:سعید سعادت - کتاب جمکران - 14 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1396 - 1500 نسخه - انتخاب
9- قصه‌های قرآن
نويسنده:محمداحمد جادالمولی ؛ مترجم:مصطفی زمانی‌وجدانی - پژواک اندیشه - 784 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - انتخاب
10- ت‍اری‍خ‌ ان‍ب‍ی‍اء: ق‍ص‍ص‌ الان‍ب‍ی‍اء ی‍ا ق‍ص‍ص‌ ق‍رآن‌ از آدم‌ ت‍ا خ‍ات‍م‌ (جلد 1 و 2)
نويسنده:حسین عمادزاده - اسلام - 884 صفحه - وزیری - چاپ 30 سال 1368 - 2000 نسخه - 3200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 26