لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(299)
چاپ مجدد (593)
تالیف (887)
ترجمه (5)
تهران (786)
شهرستان (106)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (36)

تعداد یافت شده (892) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی مصوب 1358، اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب368
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 342.55023 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1379 - 6500 ریال - 9 -31-6221-964 انتخاب
2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به‌اهتمام:سیدعباس حسینی‌نیک - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 342.55023 - 118 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 2000 ریال - 4 -05-6153-964 انتخاب
3- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی مصوب 1358، اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب368
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 342.55023 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 12 سال 1379 - 2500 ریال - 7 -15-6221-964 انتخاب
4- حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران: حاکمیت و نهادهای سیاسی
نويسنده:محمد هاشمی - نشر دادگستر - دیویی: 342.55023 - 772 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1379 - 32000 ریال - 3 -55-6352-964 انتخاب
5- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی مصوب 1358، اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب368
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 342.55023 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 13 سال 1379 - 2500 ریال - 7 -15-6221-964 انتخاب
6- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ويراستار:احمد گیاهی - شرکت به نشر - دیویی: 342.55023 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 ریال - 9 -072-333-964 انتخاب
7- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی مصوب 1358، اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب368
گردآورنده:شهرام سلطانی‌لرگانی ؛ مصحح:زهره ارباب‌زاده - آرون،شرکت سهامی انتشار - دیویی: 342.55023 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 2500 ریال - 9 -2-90153-964 انتخاب
8- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی مصوب 1358، اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب368
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 342.55023 - 146 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 5500 ریال - 964-422-308-X انتخاب
9- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مصوب 1358، اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی ...
گردآورنده:شهرام سلطانی‌لرگانی ؛ مصحح:زهره ارباب‌زاده - نشر دوران - دیویی: 342.55023 - 352 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1379 - 7000 ریال - 9 -31-6221-964 انتخاب
10- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی مصوب 1358، اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب368
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 342.55023 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 14 سال 1379 - 2500 ریال - 7 -15-6221-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 90