لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2116)
چاپ مجدد (1080)
تالیف (3054)
ترجمه (142)
تهران (2580)
شهرستان (616)
كودك و نوجوان (311)
كمك درسی و آموزشی (199)

تعداد یافت شده (3196) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Parade 1
نويسنده:ChristineKay Williams - شکوه اندیشه - دیویی: 428.24 - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - انتخاب
2- Robinson Crusoe
نويسنده:Daniel Defoe ؛ بازنويسي:Mary Calvert - جانزاده - دیویی: 428.64 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3600 ریال - انتخاب
3- Adventures Of Huckleberry Finn
نويسنده:Mark Twain ؛ بازنويسي:Diane Mowat - جانزاده - دیویی: 428.64 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3600 ریال - انتخاب
4- Parade 2
نويسنده:Mario Herrera - شکوه اندیشه - دیویی: 428.24 - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - انتخاب
5- Lady And The Tramp
- زبانسرا - دیویی: 428 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 ریال - انتخاب
6- Bambi
- زبانسرا - دیویی: 428 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 ریال - انتخاب
7- Cinderella
- زبانسرا - دیویی: 428 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 ریال - انتخاب
8- Robinhood
- زبانسرا - دیویی: 428 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 ریال - انتخاب
9- Sleeping Beauty
- زبانسرا - دیویی: 428 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 ریال - انتخاب
10- Puss In Boots
نويسنده:Charles Perrault - شکوه اندیشه - دیویی: 428 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 320