لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1967)
چاپ مجدد (1061)
تالیف (2898)
ترجمه (130)
تهران (2434)
شهرستان (594)
كودك و نوجوان (295)
كمك درسی و آموزشی (195)

تعداد یافت شده (3028) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خواندنیهای انگلیسی (4)
نويسنده:عباسعلی رضایی - نشر بوته - دیویی: 428.64 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 4000 نسخه - 2500 ریال - 8 -3-90021-964 انتخاب
2- خواندنیهای انگلیسی
نويسنده:عباسعلی رضایی - نشر بوته - دیویی: 428.64 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 2000 نسخه - 3000 ریال - 3 -0-90021-964 انتخاب
3- Round the world in eighty days
نويسنده:Jules Verne - اشتیاق - دیویی: 428.64 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 2900 ریال - 8 -6-90722-964 انتخاب
4- Advanced reading selections
نويسنده:پرویز بیرجندی ؛ نويسنده:مهدی سجادیان ؛ نويسنده:سیداکبر میرحسنی - نشر آتیه - دیویی: 428.64 - 310 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 1 -01-6373-964 انتخاب
5- Alice's adventures in wonderland
نويسنده:Lewis Carroll - اشتیاق - دیویی: 428.64 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 8000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
6- Jasmine/oak
- آهنگ - دیویی: 428 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 8500 ریال - انتخاب
7- Summer Of Beautiful White Horse
نويسنده:ویلیام سارویان ؛ مترجم:محمدرضا خوب‌صفت - زبان‌پژوه - دیویی: 428.24 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 1500 ریال - 6 -3-91547-964 انتخاب
8- Wyatt's Hurricane
نويسنده:Desmond Bagley - نشر مرکز - دیویی: 428.64 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 2900 ریال - 8 -300-305-964 انتخاب
9- Cry Freedom
نويسنده:Rowena Akinyemi - نشر مرکز، کتاب ماد - دیویی: 428.64 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 3900 ریال - 4 -297-305-964 انتخاب
10- Oral Reproduction Of Stories
نويسنده:پرویز بیرجندی ؛ نويسنده:مهدی نوروزی‌خیابانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.64 - 508 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1377 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 1 -034-459-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 303