لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (4)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی....
گردآورنده:بابک سعید - میرسعیدی فراهانی - دیویی: 346.5506 - 54 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5500 ریال - 4 -40-6853-964 انتخاب
2- قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی....
گردآورنده:بابک سعید - نقش اندیشه - دیویی: 346.5506 - 54 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 13000 ریال - 3 -03-5869-600-978 انتخاب
3- قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی....
گردآورنده:بابک سعید - نقش اندیشه - دیویی: 346.5506 - 54 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 12000 ریال - 3 -03-5869-600-978 انتخاب
4- قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی
نويسنده: گروه علمی انتشارات کمک آزمون - کمک آزمون - دیویی: 344.30955 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50000 ریال - 9 -94-8789-600-978 انتخاب
5- مجموعه قوانین و مقررات احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی، مذهبی و صنفی
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری ؛ تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 346.5506 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 120000 ریال - 0 -00-7434-600-978 انتخاب
6- قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی....
گردآورنده:بابک سعید - نقش اندیشه - دیویی: 346.5506 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 8000 ریال - 3 -03-5869-600-978 انتخاب
7- تشکل و انجمن در قانون
نويسنده:داریوش مهاجر - بادبان - دیویی: 346.5506 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100000 ریال - 0 -04-7005-600-978 انتخاب
8- مجموعه قوانین و مقررات احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی، مذهبی و صنفی به انضمام جمعیتها، انجمنهای فرهنگی، علمی، تخصصی، خیریه و ...
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 346.5506 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 29000 ریال - انتخاب
9- مجموعه قوانین و مقررات مربوط به احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی، مذهبی و صنفی
تدوين: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 560 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 7000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1