لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (1)
تالیف (19)
ترجمه (0)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه وظایف و اختیارات وزیرکار و امور اجتماعی: همراه با فهرست تاریخی، موضوعی و زیر‌نویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 4000 ریال - انتخاب
2- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر امور خارجه: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:شکوه فقیری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 4500 ریال - انتخاب
3- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر جهاد کشاورزی: همراه با فهرست تاریخی، موضوعی و زیر‌نویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 11000 ریال - انتخاب
4- مجموعه وظایف و اختیارات مشترک وزرا: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی ؛ تدوين:شهناز الهیاری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 ریال - انتخاب
5- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر پست و تلکراف و تلفن: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2500 ریال - انتخاب
6- مجموعه وظایف و اختیارات وزرای نیرو و نفت: همراه با فهرست تاریخی، موضوعی و زیر‌نویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 6000 ریال - انتخاب
7- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:شکوه فقیری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 ریال - انتخاب
8- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر آموزش و پرورش
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:ربابه شاهین‌طبع - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 ریال - انتخاب
9- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر تعاون: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات،ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 2000 ریال - انتخاب
10- مجموعه وظایف و اختیارات مشترک وزرا همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
- ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 262 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2