لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (38)
تالیف (68)
ترجمه (0)
تهران (39)
شهرستان (29)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (68) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزارش دشواریهای دیوان خاقانی: بیتها و تعبیرهای پیچیده، واژه‌شناسی، نکته‌های ادبی و هنری
نويسنده:میرجلال‌الدین کزازی - نشر مرکز - دیویی: 8fa1.23 - 1008 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 368000 ریال - 6 -874-305-964-978 انتخاب
2- گزارش دشواریهای دیوان خاقانی شروانی: بیتها و تعبیرهای پیچیده، واژه‌شناسی، نکته‌های ادبی و هنری
نويسنده:میرجلال‌الدین کزازی - نشر مرکز - دیویی: 8fa1.23 - 996 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 145000 ریال - 3 -874-305-964 انتخاب
3- آفتاب نهان خاقانی: شرح و ترجمه‌ی اشعار عربی خاقانی
نويسنده:علیرضا رضائی‌حمزه‌کندی ؛ نويسنده:وحید رضائی‌حمزه‌کندی - بوتا - دیویی: 8fa1.23 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 50000 ریال - 7 -7-91134-600-978 انتخاب
4- شرح شادی‌آبادی بر قصاید خاقانی
نويسنده:محمدبن‌داوود محمودشادآبادی - مشق شب - دیویی: 8fa1.23 - 840 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1450000 ریال - 9 -51-8920-600-978 انتخاب
5- سحر بیان خاقانی
نويسنده:عباس ماهیار - جام گل - دیویی: 8fa1.23 - 318 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 56000 ریال - 5 -07-8203-964 انتخاب
6- رخسار صبح: گزارش چامه‌ای از افضل‌الدین بدیل خاقانی شروانی بر بنیاد واژه‌شناسی، زیباشناسی، ژرفاشناسی ..
نويسنده:میرجلال‌الدین کزازی - نشر مرکز، کتاب ماد - دیویی: 8fa1.23 - 634 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 249000 ریال - 4 -117-305-964-978 انتخاب
7- دیوان خاقانی: غزلها، قطعه‌ها، چارانه‌ها و سرودهای عربی
نويسنده:بدیل‌بن‌علی خاقانی ؛ ويراستار:میرجلال‌الدین کزازی - نشر مرکز - دیویی: 8fa1.23 - 648 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 42500 ریال - 9 -238-305-964 انتخاب
8- شرح مشکلات دیوان انوری و خاقانی: گزیده شروح شهیدی، شفیعی‌کدکنی، ماهیار)
نويسنده:محمدعلی سلیمی - خورشید اندیشه - دیویی: 8fa1.23 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 3 -3-96272-600-978 انتخاب
9- اندیشه‌های زرین خاقانی
به‌اهتمام:فرزانه اصفهانی - بدیهه،لیوسا - دیویی: 8fa1.23 - 336 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 85000 ریال - 3 -03-5715-600-978 انتخاب
10- گزیده اشعار خاقانی
نويسنده:بدیل‌بن‌علی خاقانی ؛ شارح:عباس ماهیار - نشر قطره - دیویی: 8fa1.23 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 7600 ریال - 6 -29-5958-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7