لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (13)
تالیف (43)
ترجمه (0)
تهران (43)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (43)

تعداد یافت شده (43) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- همراه علوی / تست زیست‌شناسی
- علوی فرهیخته - دیویی: 574.076 - 136 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 2 -05-2514-964 انتخاب
2- همراه علوی / تست عربی انسانی
- علوی فرهیخته - دیویی: 492.75076 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4000 نسخه - 12000 ریال - 0 -06-2514-964 انتخاب
3- همراه علوی / عمومی فنی (ادبیات - دین و زندگی)
نويسنده: گروه‌ادبیات‌ومعارف‌آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 373.238076 - 268 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 964-2514-29-X انتخاب
4- همراه علوی / تاریخ و جغرافیا
نويسنده: گروه‌انسانی‌آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 373.238076 - 272 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 41000 ریال - 9 -24-2514-964 انتخاب
5- همراه علوی / فیزیک تجربی
نويسنده: گروه‌فیزیک‌آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 530.076 - 426 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 65000 ریال - 2 -22-2514-964 انتخاب
6- همراه علوی / پایه فنی
نويسنده: گروه‌فنی‌و‌حرفه‌ای‌آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 373.238076 - 232 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 3 -27-2514-964 انتخاب
7- همراه علوی / تست دیفرانسیل
نويسنده: گروه‌ریاضی‌آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 515.076 - 356 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1500 نسخه - 53000 ریال - 7 -08-2514-964 انتخاب
8- همراه علوی / عمومی فنی (ادبیات - دین و زندگی)
نويسنده: گروه‌ادبیات‌ومعارف‌آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 373.238076 - 268 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 964-2514-29-X انتخاب
9- همراه علوی / عمومی فنی (عربی - زبان)
نويسنده: گروه‌عربی‌وزبان‌آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 373.238076 - 288 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 44000 ریال - 3 -30-2514-964 انتخاب
10- همراه علوی / عربی عمومی
نويسنده: گروه‌انسانی‌آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 492.75076 - 136 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 0 -23-2514-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5