لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(359)
چاپ مجدد (350)
تالیف (625)
ترجمه (84)
تهران (709)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (255)
كمك درسی و آموزشی (102)

تعداد یافت شده (709) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:رضا اسماعیلی - کتاب نیستان - دیویی: 8fa1.62 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 3 -028-337-964 انتخاب
2- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:عزیزالله زیادی - کتاب نیستان - دیویی: 8fa1.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 4 -036-337-964 انتخاب
3- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه داستان
نويسنده:راضیه تجار - کتاب نیستان - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 9 -042-337-964 انتخاب
4- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه داستان
نويسنده:مریم جمشیدی - کتاب نیستان - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 3 -031-337-964 انتخاب
5- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:حسین اسرافیلی - کتاب نیستان - دیویی: 8fa1.62 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 6 -035-337-964 انتخاب
6- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:سعید یوسف‌نیا - کتاب نیستان - دیویی: 8fa1.62 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 8 -034-337-964 انتخاب
7- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه داستان
نويسنده:مهدی پوررضائیان - کتاب نیستان - دیویی: 8fa3.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 3 -045-337-964 انتخاب
8- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه داستان
نويسنده:زهرا زواریان - کتاب نیستان - دیویی: 8fa3.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 1 -032-337-964 انتخاب
9- هنر مرثیه‌خوانی
نويسنده:مهدی امین‌فروغی - کتاب نیستان - دیویی: 789.171 - 204 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5500 نسخه - 14000 ریال - 5 -075-337-964 انتخاب
10- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:شهرام مقدسی - کتاب نیستان - دیویی: 8fa1.62 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 5 -058-337-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 71