لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(655)
چاپ مجدد (303)
تالیف (861)
ترجمه (97)
تهران (958)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (136)
كمك درسی و آموزشی (130)

تعداد یافت شده (958) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عطر صبح: مجموعه مقالات ممتاز دانش‌آموزان دختر مدارس راهنمایی ...
- عابد - دیویی: 297.353 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 4000 ریال - 8 -007-364-964 انتخاب
2- یاد یار: مجموعه مقالات ممتاز دانش‌آموزان دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی استان ...
- عابد - دیویی: 297.353 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 6500 ریال - 1 -005-364-964 انتخاب
3- آوای عشق: مجموعه مقالات ممتاز دانش‌آموزان دوره راهنمایی استان مازندران ...
- عابد - دیویی: 297.353 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 4200 ریال - 3 -004-364-964 انتخاب
4- نسیم جاودانه: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ م‍م‍ت‍از دان‍ش‌آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا و م‍راک‍ز پ‍ی‍ش‌دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ک‍ش‍ور پ‍ی‍رام‍ون‌ ن‍م‍از
- عابد - دیویی: 297.353 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 6500 ریال - 4 -009-364-964 انتخاب
5- امام علی (ع) از نگاهی دیگر
نويسنده:کبری پاشایی - عابد - دیویی: 297.951 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3500 ریال - 7 -002-364-964 انتخاب
6- نوید وصال: مجموعه مقالات ممتاز دانش‌آموزان پ‍س‍ر دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا و م‍راک‍ز پ‍ی‍ش‌دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ک‍ش‍ور پ‍ی‍رام‍ون‌ ن‍م‍از
- عابد - دیویی: 297.353 - 110 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 ریال - 6 -008-364-964 انتخاب
7- قنوت سبز: مجموعه مقالات ممتاز دانش‌آموزان پسر مدارس راهنمایی ...
- عابد - دیویی: 297.353 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 ریال - 964-364-006-X انتخاب
8- تو از یادم نخواهی رفت
شاعر:کورش احمدی - عابد - دیویی: 8fa1.62 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3500 ریال - 9 -001-364-964 انتخاب
9- حضرت فاطمه زهرا (ع) گوهر نایاب
نويسنده:محمد کفاش - عابد - دیویی: 297.973 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 ریال - 8 -010-364-964 انتخاب
10- رستاخیز از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه
نويسنده:محمد طاهریان - عابد - دیویی: 297.44 - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 20000 ریال - 4 -012-364-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 96