لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(427)
چاپ مجدد (457)
تالیف (884)
ترجمه (0)
تهران (882)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (846)

تعداد یافت شده (884) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درسنامه جامعه‌شناسی سیاسی
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - دیویی: 306.2 - 86 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 47000 ریال - 1 -122-383-964 انتخاب
2- درسنامه زیست‌شناسی - علوم جانوری
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - دیویی: 591.1076 - 388 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 8 -219-383-964 انتخاب
3- درسنامه زیست‌شناسی - علوم جانوری
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - دیویی: 591.1076 - 478 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 964-383-218-X انتخاب
4- درسنامه زیست‌شناسی - علوم جانوری
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - دیویی: 591.1076 - 232 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 2 -466-383-964 انتخاب
5- درسنامه مهندسی کشاورزی - زراعت
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - دیویی: 630.7 - 408 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 964-383-221-X انتخاب
6- درسنامه مهندسی کشاورزی - زراعت
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - دیویی: 630.7 - 510 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 4 -336-383-964 انتخاب
7- درسنامه مهندسی مواد
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - دیویی: 620.1107 - 662 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 2 -340-383-964 انتخاب
8- درسنامه مهندسی مواد
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - دیویی: 620.1107 - 412 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 0 -338-383-964 انتخاب
9- درسنامه حقوق عمومی
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - دیویی: 349.55 - 258 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 5 -439-383-964 انتخاب
10- درسنامه مهندسی برق
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - دیویی: 537.07 - 354 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 964-383-395-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 89