لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (118)
تالیف (144)
ترجمه (3)
تهران (147)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (120)

تعداد یافت شده (147) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آزمون هوشمند: ده آزمون: برای دانش‌آموزان پنجم ابتدایی جهت شرکت در تمام آزمونها، مخصوصا ...
نويسنده:اسکندر ظاهری - نشر چشمه،نشر نشانه - دیویی: 372.24076 - 208 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1380 - 26000 ریال - 7 -04-5965-964 انتخاب
2- آزمون هوشمند: ادبیات فارسی، دروس عمومی و علوم: برای دانش‌آموزان پنجم ابتدایی جهت شرکت در ...
نويسنده:اسکندر ظاهری - نشر چشمه،نشر نشانه - دیویی: 372.24076 - 156 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1380 - 26000 ریال - 0 -02-5965-964 انتخاب
3- آزمون هوشمند: ریاضی: برای دانش‌آموزان پنجم ابتدایی جهت شرکت در تمام آزمونها، مخصوصا آزمون ورودی...
نويسنده:اسکندر ظاهری - نشر چشمه،نشر نشانه - دیویی: 510.76 - 188 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1380 - 26000 ریال - 9 -03-5965-964 انتخاب
4- آزمون هوشمند: ادبیات فارسی، دروس عمومی و علوم طبقه‌بندی شده: برای دانش‌آموزان پنجم ابتدائی جهت ...
نويسنده:اسکندر ظاهری - نشر چشمه،نشر نشانه - دیویی: 372.24076 - 204 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 24 سال 1382 - 0 -02-5965-964 انتخاب
5- آزمون هوشمند: پانزده آزمون: برای دانش‌آموزان پنجم ابتدایی جهت شرکت در تمام آزمونها، مخصوصا ...
نويسنده:اسکندر ظاهری - نشر چشمه،نشر نشانه - دیویی: 372.24076 - 264 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 24 سال 1382 - 7 -04-5965-964 انتخاب
6- آزمون هوشمند: ریاضی: برای دانش‌آموزان پنجم ابتدائی جهت شرکت در تمام آزمونها، مخصوصا آزمون ورودی...
نويسنده:اسکندر ظاهری - نشر چشمه،نشر نشانه - دیویی: 510.76 - 208 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 25 سال 1382 - 32000 ریال - 9 -03-5965-964 انتخاب
7- آزمون هوشمند: ریاضی: برای دانش‌آموزان پنجم ابتدایی جهت شرکت در تمام آزمونها، مخصوصا آزمون ورودی...
نويسنده:اسکندر ظاهری - نشر چشمه،نشر نشانه - دیویی: 510.76 - 208 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 24 سال 1382 - 32000 ریال - 9 -03-5965-964 انتخاب
8- آزمون هوشمند: ادبیات فارسی، دروس عمومی و علوم طبقه‌بندی شده: برای دانش‌آموزان پنجم ابتدائی جهت ...
نويسنده:اسکندر ظاهری - نشر چشمه،نشر نشانه - دیویی: 372.24076 - 204 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 25 سال 1382 - 0 -02-5965-964 انتخاب
9- آزمون هوشمند: پانزده آزمون: برای دانش‌آموزان پنجم ابتدایی جهت شرکت در تمام آزمونها، مخصوصا ...
نويسنده:اسکندر ظاهری - نشر چشمه،نشر نشانه - دیویی: 372.24076 - 264 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 25 سال 1382 - 7 -04-5965-964 انتخاب
10- نگاهی بر بیهوشی در اعمال جراحی کمک‌باروری
گردآورنده:گیتا شعیبی - نشر نشانه - دیویی: 617.9682 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 12000 ریال - 9 -34-5965-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15