لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(62)
چاپ مجدد (49)
تالیف (91)
ترجمه (20)
تهران (5)
شهرستان (106)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (111) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جغرافیای صنعتی و حمل و نقل
نويسنده:حسن قره‌نژاد - جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان - دیویی: 338.955 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 12000 ریال - 1 -23-6098-964 انتخاب
2- نظریه اقتصاد خرد
نويسنده:حسین پیراسته ؛ نويسنده:فرزاد کریمی - جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان - دیویی: 338.5 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 8 -39-6098-964 انتخاب
3- اصول اقتصاد آموزش و پرورش
نويسنده:مصطفی عمادزاده - جهاد دانشگاهی ‌واحد اصفهان - دیویی: 370.19 - 504 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 20 سال 1382 - 38000 ریال - 6 -60-6098-964 انتخاب
4- ریاضیات و کاربرد آن در اقتصاد و مدیریت
نويسنده:فرزاد کریمی ؛ نويسنده:محمد مشهدی‌زاده - جهاد دانشگاهی ‌واحد اصفهان - دیویی: 510.76 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 25500 ریال - 8 -56-6098-964 انتخاب
5- نظریه اقتصاد خرد
نويسنده:حسین پیراسته ؛ نويسنده:فرزاد کریمی - جهاد دانشگاهی ‌واحد اصفهان - دیویی: 338.5 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 30000 ریال - 8 -39-6098-964 انتخاب
6- اقتصاد آموزش و پرورش
نويسنده:مصطفی عمادزاده - جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - دیویی: 370.19 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 25 سال 1385 - 24000 ریال - 0 -01-6098-964 انتخاب
7- اصول پرورش ماهیان گرم آبی
نويسنده:محمدتقی معینیان - جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی) - دیویی: 639.37483 - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 15000 ریال - 1 -06-6098-964 انتخاب
8- بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و تولید داروهای گیاهی
نويسنده:غلامرضا اصغری - جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - دیویی: 633.8 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 20000 ریال - 9 -64-6098-964 انتخاب
9- اصول و طراحی پایگاه داده‌ها (مخصوص دانشجویان کاردانی و کارشناسی کامپیوتر)
نويسنده:تالین ساهاکیان - جهاد دانشگاهی ‌واحد اصفهان - دیویی: 005.74 - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 27000 ریال - 7 -82-6098-964 انتخاب
10- نظریه اقتصاد خرد
نويسنده:حسین پیراسته ؛ نويسنده:فرزاد کریمی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی) - دیویی: 338.5 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 35000 ریال - 8 -39-6098-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12