لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(79)
چاپ مجدد (321)
تالیف (400)
ترجمه (0)
تهران (400)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (366)

تعداد یافت شده (400) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عربی (علوم انسانی)
نويسنده:ایاد فیلی - خدمات آموزشی رزمندگان اسلام - دیویی: 492.75076 - 152 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 5800 ریال - 9 -02-6214-964 انتخاب
2- ادبیات فارسی (علوم انسانی)
نويسنده:روح‌الله‌هادی سورمقی - خدمات آموزشی رزمندگان اسلام - دیویی: 8fa0.76 - 256 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 9000 ریال - 2 -00-6214-964 انتخاب
3- ریاضیات و آمار (علوم انسانی)
- خدمات آموزشی رزمندگان اسلام - دیویی: 510.76 - 202 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 7200 ریال - 964-6214-07-X انتخاب
4- فیزیک (2) علوم تجربی
ويراستار:ابوالقاسم قلمسیاه ؛ ويراستار:مولود بلورچی - خدمات آموزشی رزمندگان اسلام - دیویی: 530.076 - 528 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1376 - 8800 ریال - 6 -09-6214-964 انتخاب
5- روان‌شناسی، جامعه‌شناسی
نويسنده:محمود اوحدی ؛ نويسنده:محمدمهدی ناصری ؛ نويسنده:فریدون بحری - خدمات آموزشی رزمندگان اسلام - دیویی: 378.16 - 162 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 9600 ریال - 7 -03-6214-964 انتخاب
6- عربی (علوم انسانی)
نويسنده:ایاد فیلی - خدمات آموزشی رزمندگان اسلام - دیویی: 492.75076 - 152 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1376 - 5800 ریال - 9 -02-6214-964 انتخاب
7- جغرافیا
نويسنده:حسن وحدانی‌تبار - خدمات آموزشی رزمندگان اسلام - دیویی: 910.76 - 200 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1376 - 7200 ریال - 3 -05-6214-964 انتخاب
8- فیزیک (1) علوم تجربی
ويراستار:ابوالقاسم قلمسیاه ؛ ويراستار:مولود بلورچی - خدمات آموزشی رزمندگان اسلام - دیویی: 530.076 - 284 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1376 - 10000 ریال - 8 -08-6214-964 انتخاب
9- ادبیات فارسی (علوم انسانی)
نويسنده:روح‌الله‌هادی سورمقی - خدمات آموزشی رزمندگان اسلام - دیویی: 8fa0.76 - 256 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1376 - 9000 ریال - 2 -00-6214-964 انتخاب
10- فلسفه و منطق
نويسنده:عباس صدری ؛ نويسنده:سیدحمید طالب‌زاده - خدمات آموزشی رزمندگان اسلام - دیویی: 107.6 - 184 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1376 - 6800 ریال - 0 -01-6214-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 40