لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(61)
چاپ مجدد (83)
تالیف (109)
ترجمه (35)
تهران (144)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (144) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شهری که زیر درختان سدر مرد
نويسنده:خسرو حمزوی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa3.62 - 596 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 4 -16-6751-964 انتخاب
2- نخلهای سوخته: گذری از دامان زاگرس تا کرانه‌های خلیج فارس
نويسنده:مهرانگیز کار - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 361.10955 - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 2 -20-6751-964 انتخاب
3- مشارکت سیاسی زنان: موانع - امکانات
نويسنده:مهرانگیز کار - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 305.40955 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 1000 ریال - 7 -23-6751-964 انتخاب
4- جنگنامه غلامان: نمایشنامه
نويسنده:بهرام بیضایی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa2.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 2000 نسخه - 6000 ریال - 0 -18-6751-964 انتخاب
5- یک اتفاق یک نقطه: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ا و ت‍ص‍وی‍رس‍ازی‍ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ م‍طب‍وع‍ات‌
طراح:حمیدرضا وصاف ؛ طراح:لی‌لی فرهادپور - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 741.5955 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 0 -21-6751-964 انتخاب
6- آهو، سلندر، طلحک، و دیگران (فیلمنامه)
نويسنده:بهرام بیضایی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 791.4372 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 6500 ریال - 964-6751-58-X انتخاب
7- مجلس ضربت‌زدن (نمایشنامه)
نويسنده:بهرام بیضایی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 791.4372 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 1 -60-6751-964 انتخاب
8- راههای توسعه کارآفرینی زنان در ایران: راهکارهای تواناسازی زنان در راستای برابری اقتصادی، ...
نويسنده:فیروزه صابر - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 306.36150955 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 14000 ریال - 4 -64-6751-964 انتخاب
9- نخلهای سوخته: گذری از دامان زاگرس تا کرانه‌های خلیج فارس
نويسنده:مهرانگیز کار - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 361.10955 - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 9500 ریال - 2 -20-6751-964 انتخاب
10- بعد از عشق
نويسنده:فریده گلبو - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa3.62 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 1 -91-6751-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15