لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(71)
چاپ مجدد (108)
تالیف (149)
ترجمه (30)
تهران (178)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (34)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (179) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کارتوگرافی تاریخی خلیج فارس
نويسنده:محمود طالقانی ؛ نويسنده:ژان‌لویی باکه‌گرامون ؛ نويسنده:دجانیرو کوتو - معین - دیویی: 955.735 - 210 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 2500 نسخه - 55000 ریال - 7 -82-7603-964 انتخاب
2- فرهنگ فارسی معین یکجلدی: بر اساس فرهنگ شش جلدی دکتر محمد معین: تلخیص، ویرایش و اضافات واژگان روزآمد به همراه واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
نويسنده:محمد معین - معین - دیویی: 4fa3 - 1232 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 12 سال 1386 - 3000 نسخه - 964-7603-07-X انتخاب
3- مشت بر پوست
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 2200 نسخه - 17000 ریال - 4 -89-7603-964 انتخاب
4- شما که غریبه نیستید
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 356 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 21 سال 1395 - 2200 نسخه - 200000 ریال - 9 -47-7603-964 انتخاب
5- شما که غریبه نیستید
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 362 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 25 سال 1397 - 2000 نسخه - 280000 ریال - 9 -47-7603-964 انتخاب
6- فرهنگ فارسی معین (یکجلدی): بر اساس فرهنگ شش جلدی دکتر محمد معین
نويسنده:محمد معین - معین - دیویی: 4fa3 - 1028 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1383 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 964-7603-07-X انتخاب
7- نه تر و نه خشک
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 3300 نسخه - 10000 ریال - 7 -20-7603-964 انتخاب
8- دیدار با احمد محمود
به‌اهتمام:سارک محمود ؛ به‌اهتمام:بابک محمود ؛ به‌اهتمام:سیامک محمود - معین - دیویی: 8fa3.62 - 380 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 37000 ریال - 5 -35-7603-964 انتخاب
9- اطلس ایران: اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی
نويسنده:محمود طالقانی ؛ نويسنده:گی بورژل ؛ نويسنده:علی گلی - معین - دیویی: 912.55 - 254 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 4400 نسخه - 170000 ریال - 964-7603-24-X انتخاب
10- تحلیل هفت‌پیکر نظامی
نويسنده:محمد معین - معین - دیویی: 8fa1.23 - 276 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 7 -65-7603-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18