لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (26)
تالیف (32)
ترجمه (1)
تهران (33)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیوان پیرجمال اردستانی
گردآورنده:سیدابوطالب میرعابدینی - روزنه - دیویی: 8fa1.33 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 10000 ریال - 5 -8-90133-964 انتخاب
2- ما چگونه ما شدیم: ریشه‌یابی علل عقب‌ماندگی در ایران
نويسنده:صادق زیبا‌کلام - روزنه - دیویی: 955 - 482 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1381 - 22500 ریال - 0 -5-90133-964 انتخاب
3- ما چگونه، ما شدیم: ریشه‌یابی علل عقب‌ماندگی در ایران
نويسنده:صادق زیبا‌کلام - روزنه - دیویی: 955.004 - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1393 - 240000 ریال - 0 -5-90133-964 انتخاب
4- ما چگونه ما شدیم: ریشه‌یابی علل عقب‌ماندگی در ایران
نويسنده:صادق زیبا‌کلام - روزنه - دیویی: 955 - 450 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 8500 ریال - 0 -5-90133-964 انتخاب
5- ما چگونه ما شدیم: ریشه‌یابی علل عقب‌ماندگی در ایران
نويسنده:صادق زیبا‌کلام - روزنه - دیویی: 955 - 478 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1383 - 29500 ریال - 0 -5-90133-964 انتخاب
6- ما چگونه، ما شدیم: ریشه‌یابی علل عقب‌ماندگی در ایران
نويسنده:صادق زیبا‌کلام - روزنه - دیویی: 955.004 - 482 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 33 سال 1399 - 695000 ریال - 0 -5-90133-964 انتخاب
7- ما چگونه ما شدیم: ریشه‌یابی علل عقب‌ماندگی در ایران
نويسنده:صادق زیبا‌کلام - روزنه - دیویی: 955 - 478 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1378 - 15000 ریال - 0 -5-90133-964 انتخاب
8- ما چگونه ما شدیم: ریشه‌یابی علل عقب‌ماندگی در ایران
نويسنده:صادق زیبا‌کلام - روزنه - دیویی: 955 - 482 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1378 - 15000 ریال - 0 -5-90133-964 انتخاب
9- ما چگونه ما شدیم: ریشه‌یابی علل عقب‌ماندگی در ایران
نويسنده:صادق زیبا‌کلام - روزنه - دیویی: 955.004 - 478 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1385 - 39500 ریال - 0 -5-90133-964 انتخاب
10- ما چگونه ما شدیم: ریشه‌یابی علل عقب‌ماندگی در ایران
نويسنده:صادق زیبا‌کلام - روزنه - دیویی: 955 - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 15000 ریال - 0 -5-90133-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4