لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (32)
تالیف (34)
ترجمه (0)
تهران (34)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (14)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معارف اسلامی
نويسنده:محمدعلی سادات - خدمات آموزشی رزمندگان اسلام - دیویی: 297.076 - 204 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 7600 ریال - 8 -3-90643-964 انتخاب
2- جبر و آنالیز (1)
نويسنده: هیات ‌مولفان ؛ ويراستار:غلامعلی فرشادی - خدمات آموزشی رزمندگان اسلام - دیویی: 512 - 260 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 9200 ریال - 9 -8-90643-964 انتخاب
3- زبان انگلیسی
نويسنده:پرویز بیرجندی ؛ نويسنده:محمدرضا عنانی‌سراب - خدمات آموزشی رزمندگان اسلام - دیویی: 425 - 312 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 12000 ریال - 3 -0-90643-964 انتخاب
4- جبر و آنالیز (2) (ریاضی فیزیک)
نويسنده: هیات ‌مولفان ؛ ويراستار:غلامعلی فرشادی - خدمات آموزشی رزمندگان اسلام - دیویی: 512 - 288 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 11000 ریال - 7 -9-90643-964 انتخاب
5- عربی عمومی
نويسنده:احمد برادری - خدمات آموزشی رزمندگان اسلام - دیویی: 492.75076 - 168 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 6000 ریال - 1 -1-90643-964 انتخاب
6- ادبیات فارسی (عمومی)
نويسنده:محمد دانشگر - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 8fa0.76 - 168 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1377 - 6600 ریال - 964-90643-2-X انتخاب
7- زبان انگلیسی
نويسنده:شهره منتظری - آفرینه - دیویی: 425 - 46 صفحه - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 6500 ریال - 3 -0-90643-964 انتخاب
8- زبان انگلیسی
نويسنده:پرویز بیرجندی ؛ نويسنده:محمدرضا عنانی‌سراب - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 425 - 304 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1377 - 12000 ریال - 3 -0-90643-964 انتخاب
9- ادبیات فارسی (عمومی)
نويسنده:محمد دانشگر - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 8fa0.76 - 176 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 6600 ریال - 964-90643-2-X انتخاب
10- فیزیک (1) (ریاضی فیزیک)
ويراستار:ابوالقاسم قلمسیاه ؛ ويراستار:مولود بلورچی - خدمات آموزشی رزمندگان اسلام - دیویی: 530.076 - 284 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 10000 ریال - 2 -6-90643-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4