لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 7 قصه برای 7 شب (هفته چهارم)
مترجم:مهرنوش بهبودی ؛ نقاش:سیدمهرداد ضیایی - مدیا طرح گستر - دیویی: 808.83 - 58 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5500 ریال - 3 -4-94942-964 انتخاب
2- 7 قصه برای 7 شب (هفته اول)
مترجم:مهرنوش بهبودی ؛ نقاش:سیدمهرداد ضیایی - مدیا طرح گستر - دیویی: 808.83 - 50 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5500 ریال - 9 -1-94942-964 انتخاب
3- 7 قصه برای 7 شب (هفته دوم)
مترجم:مهرنوش بهبودی ؛ نقاش:سیدمهرداد ضیایی - مدیا طرح گستر - دیویی: 808.83 - 50 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5500 ریال - 7 -2-94942-964 انتخاب
4- 7 قصه برای 7 شب (هفته سوم)
مترجم:مهرنوش بهبودی ؛ ويراستار:مهرداد ضیایی - مدیا طرح گستر - دیویی: 808.83 - 50 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5500 ریال - 5 -3-94942-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1