لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (7)
تالیف (11)
ترجمه (0)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هفت دریا شبنم: داستان‌هایی از زندگی عارف معاصر شیخ رجبعلی نکوگویان (خیاط)
نويسنده:سمیرا اصلان‌پور - نشر شهر - دیویی: 297.998 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 7 -6-96192-964 انتخاب
2- آماده‌سازی شهر برای کودکان نمونه مورد بررسی: تهران
نويسنده:اسماعیل شیعه - نشر شهر - دیویی: 362.7 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 23000 ریال - 9 -5-96192-964 انتخاب
3- ترانه‌های پاکیزگی
شاعر:جعفر ابراهیمی ؛ شاعر:مصطفی رحماندوست ؛ شاعر:افسانه شعبان‌نژاد - نشر شهر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 4600 ریال - 3 -8-96192-964 انتخاب
4- ترانه‌های سبز و آبی
نويسنده: خانه‌شعر‌کودک‌و‌نوجوان - نشر شهر - دیویی: 8fa1.62 - 14 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 4600 ریال - 1 -9-96192-964 انتخاب
5- هفت دریا شبنم: داستان‌هایی از زندگی عارف معاصر شیخ رجبعلی نکوگویان (خیاط)
نويسنده:سمیرا اصلان‌پور - نشر شهر - دیویی: 297.998 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 7 -6-96192-964 انتخاب
6- ترانه‌های پاکیزگی
شاعر:جعفر ابراهیمی ؛ شاعر:مصطفی رحماندوست ؛ شاعر:افسانه شعبان‌نژاد - نشر شهر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 3 -8-96192-964 انتخاب
7- ترانه‌های سبز و آبی
شاعر:جعفر ابراهیمی ؛ شاعر:مصطفی رحماندوست ؛ شاعر:افسانه شعبان‌نژاد - نشر شهر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 5000 نسخه - 4600 ریال - 1 -9-96192-964 انتخاب
8- آماده‌سازی شهر برای کودکان نمونه مورد بررسی: تهران
نويسنده:اسماعیل شیعه - نشر شهر - دیویی: 362.7 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 9 -5-96192-964 انتخاب
9- هفت دریا شبنم: گذری بر زندگی شیخ رجبعلی نکوگویان (خیاط)
نويسنده:سمیرا اصلان‌پور - نشر شهر - دیویی: 297.998 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 7 -6-96192-964 انتخاب
10- ترانه‌های سبز و آبی
شاعر:مصطفی رحماندوست ؛ شاعر:شکوه قاسم‌نیا ؛ شاعر:اسدالله شعبانی - نشر شهر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 1 -9-96192-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2