لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (5)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب برنامه‌ریزی تحصیلی رشته ریاضی
نويسنده: گروه‌مشاوره‌آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 371.30281 - 130 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 31000 ریال - 0 -0-96455-964 انتخاب
2- برنامه‌ریزی علوی / رشته تجربی
نويسنده: گروه‌مشاوره‌آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 371.30281 - 168 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 26000 ریال - 9 -1-96455-964 انتخاب
3- برنامه‌ریزی علوی / رشته انسانی
نويسنده: گروه‌مشاوره‌آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 371.30281 - 172 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 25000 ریال - 7 -2-96455-964 انتخاب
4- کتاب برنامه‌ریزی تحصیلی رشته ریاضی
- علوی فرهیخته - دیویی: 371.30281 - 132 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 20000 ریال - 0 -0-96455-964 انتخاب
5- کتاب همراه علوی: فیزیک تجربی
- علوی فرهیخته - دیویی: 530.076 - 304 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 37000 ریال - 4 -9-96455-964 انتخاب
6- برنامه‌ریزی علوی / رشته فنی حرفه‌ای
نويسنده: گروه‌مشاوره‌آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 371.55 - 132 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 20000 ریال - 5 -3-96455-964 انتخاب
7- کتاب برنامه‌ریزی تحصیلی رشته ریاضی
نويسنده: گروه‌مشاوره‌آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 371.30281 - 132 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 20000 ریال - 0 -0-96455-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1