لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21119)
چاپ مجدد (12587)
تالیف (32597)
ترجمه (1109)
تهران (9548)
شهرستان (24158)
كودك و نوجوان (1227)
كمك درسی و آموزشی (511)

تعداد یافت شده (33706) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب محرم افندی: شرح کامل جامی
نويسنده:عثمان‌بن‌عمر ابن‌حاجب - مکتبه حسینی ارومیه - دیویی: 492.75 - 572 صفحه - جلد 1 - چاپ 1 سال 1368 - 4800 ریال - انتخاب
2- کتاب محرم افندی: شرح کامل جامی
نويسنده:عثمان‌بن‌عمر ابن‌حاجب - مکتبه حسینی ارومیه - دیویی: 492.75 - 512 صفحه - جلد 2 - چاپ 1 سال 1368 - 4800 ریال - انتخاب
3- جامع الدروس العربیه
نويسنده:مصطفی غلائینی - ناصر خسرو - دیویی: 492.75 - 912 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 2500 ریال - انتخاب
4- متن الاجرومیه
نويسنده:احمدحبیب‌قصیر عاملی - جعفری - دیویی: 492.75 - 44 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 120 ریال - انتخاب
5- المنهاج فی القواعد و الاعراب
نويسنده:محمد انطاکی - ناصر خسرو - دیویی: 492.75 - 352 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 800 ریال - انتخاب
6- من هدی القرآن: تفسیر سور الحدید ... المنافقون
نويسنده:سیدمحمدتقی مدرسی - مکتبه العلامه المدرسی - دیویی: 297.179 - 432 صفحه - جلد 15 - چاپ 1 سال 1368 - انتخاب
7- من هدی القرآن: تفسیر سور التغابن الی الجن
نويسنده:سیدمحمدتقی مدرسی - مکتبه العلامه المدرسی - دیویی: 297.179 - 472 صفحه - جلد 13 - چاپ 1 سال 1368 - انتخاب
8- الروضه من الکافی
نويسنده:محمدبن‌یعقوب کلینی - دارالکتب الاسلامیه - دیویی: 297.212 - 441 صفحه - جلد 9 - چاپ 5 سال 1368 - انتخاب
9- الفروع من الکافی
نويسنده:محمدبن‌یعقوب کلینی ؛ مصحح:علی‌اکبر غفاری - دارالکتب الاسلامیه - دیویی: 297.212 - 586 صفحه - جلد 3 - چاپ 4 سال 1368 - انتخاب
10- الفروغ من الکافی
نويسنده:محمدبن‌یعقوب کلینی ؛ مصحح:علی‌اکبر غفاری - دارالکتب الاسلامیه - دیویی: 297.212 - 586 صفحه - جلد 4 - چاپ 3 سال 1368 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3371