لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (51)
تالیف (80)
ترجمه (14)
تهران (93)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (1)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (94) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آینده‌نگری رشد و توسعه در سیستم برنامه‌ریزی
نويسنده:محمد پولاددژ - بنیاد چاپ و نشر - 236 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 3000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
2- روانشناسی رشد: مفاهیم بنیادی درروانشناسی کودک
نويسنده:شکوه سادات‌بنی‌جمال - بنیاد چاپ و نشر - 152 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 5000 نسخه - 340 ریال - انتخاب
3- رشف النصائح الایمانیه و کشف الفصائح الیونانیه
نويسنده:عمربن‌محمد سهروردی ؛ مصحح:عائشه‌یوسف مناعی - چاپ و نشر بنیاد - 538 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 3000 نسخه - 1750 ریال - انتخاب
4- یادنامه شهدای بنیادمستضعفان
- چاپ و نشر بنیاد - 108 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - انتخاب
5- مفردات القرآن فی مجمع البیان
نويسنده:الیاس کلانتری ؛ نويسنده:عباس ترجمان - بنیاد چاپ و نشر - 448 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 3000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
6- روانشناسی رشد: مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک
نويسنده:حسن احدی ؛ نويسنده:شکوه سادات‌بنی‌جمال - بنیاد چاپ و نشر - 152 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1368 - 5000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
7- گزیده اشعار کسائی مروزی
شارح:جعفر شعار - چاپ و نشر بنیاد - 76 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 3000 نسخه - 320 ریال - انتخاب
8- گزیده اشعار منوچهری دامغانی
گردآورنده:افشاراحمدعلی امامی - چاپ و نشر بنیاد - 244 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 3000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
9- گزیده تاریخ جهانگشای جوینی
نويسنده:جعفر شعار - چاپ و نشر بنیاد - 313 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
10- گزیده تاریخ بیهقی
شارح:نرگس روان‌پور - چاپ و نشر بنیاد - 310 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 3000 نسخه - 900 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10