موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران


مدیر مسئول : موسی خانی، محمد
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : انتهای خ. کارگر شمالی، خ. شهید فرشی‌مقدم (شانزدهم)
صندوق پستی : ۱۴۳۹۸۱۴۴۵۱
تلفن : ۸۸۰۰۱۰۸۰ ، ۸۸۳۳۸۷۱۲ ، ۶۶۹۵۳۰۵۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۹/۰۷/۲۲
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۸۹۷۸۸۹۷۱
شماره پروانه نشر : ۴۰۷۳ موقت
پست الکترونیکی : press.ent@ut.ac.ir
وب سایت : http://www.press.ut.ac.ir
شناسه شابك : [۰۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهرانموسسه م