آل البیت


مدیر مسئول : شهرستانی، سیدجواد
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. دورشهر، ک. نهم، پ. 1
صندوق پستی :
تلفن : ۳۷۷۳۰۰۰۱ ، ۳۷۷۳۰۰۰۲ ، ۳۷۷۳۰۰۱۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۴/۰۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۱۵۶۵۳۷۷۱
شماره پروانه نشر : ۶۶۰ دائم
پست الکترونیکی : info.rafed@gmail.com
وب سایت : http://www.rafed.net
شناسه شابك : [۳۱۹-۹۶۴],[۵۵۰۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر