موسسه نگارش الکترونیک کتاب


مدیر مسئول : آبادی، امیرمحمد
زمینه فعالیت : انتشارات الكترونيك،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : فرمانیه، کامرانیه جنوبی، خ. بیات، شماره 25
صندوق پستی : ۱۹۵۱۹۵۶۵۱۵
تلفن : ۲۲۲۹۲۴۴۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۰۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۲۲۸۱۲۷۶۰
شماره پروانه نشر : ۱۲۷۴۶ موقت
پست الکترونیکی : amir@manaketab.com
وب سایت : http://www.manaketab.com
شناسه شابك : [۸۰۰۹-۶۰۰],[۸۰۷۵-۶۰۰],[۸۲۹۹-۶۰۰],[۹۵۰۲۱-۶۰۰],[۹۵۵۲۹-۶۰۰],[۹۵۶۴۴-۶۰۰],[۷۰۳۳-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موسسه نگارش الکترونیک کتاب

فهرست كتاب های ناشر