صالحی، مهدی

( اطلاعات ناشران مولفی که کتاب منتشر کرده اند به درخواست آنها نمایش داده نمی شود)
مدیر مسئول : صالحی، مهدی
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : همدان - همدان
نشانی پستی :
صندوق پستی :
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۳/۲۹
نوع ناشر :
دورنگار :
شماره پروانه نشر : موقت
پست الکترونیکی : infomahdi.salehi@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك :
تاریخ تأسیس : ۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر