مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)


مدیر مسئول : عباسی، علی
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : بلوار معلم، روبروی هتل هما، جامعه المصطفی (ص) العالیه
صندوق پستی : ۳۷۱۳۷۴۳۸۹۱
تلفن : ۳۷۸۳۹۳۰۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۳/۱۸
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۳۷۸۳۹۳۰۹
شماره پروانه نشر : ۴۵۵۹ موقت
پست الکترونیکی : fipa@pub.miu.ac.ir
وب سایت : http://www.pub.miu.ac.ir
شناسه شابك : [۴۲۹-۶۰۰],[۱۹۵-۹۶۴],[۷۷۴۱-۹۶۴],[۸۹۶۱-۹۶۴],[۹۳۳۵۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

فهرست كتاب های ناشر