ادیب مصطفوی


مدیر مسئول : مصطفوی، جعفر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : فارس - شیراز
نشانی پستی : خ. توحید، چاپخانه مصطفوی
صندوق پستی : ۷۱۳۵۹۶۷۱۸۴
تلفن : ۳۲۳۳۲۹۱۵ ، ۳۲۳۰۱۹۶۸ ، ۳۲۳۵۱۴۱۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۹/۰۷/۱۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۲۳۰۷۴۴۰
شماره پروانه نشر : ۵۳۲۲ موقت
پست الکترونیکی : adibmostafavi@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۱۴۲-۶۰۰],[۷۳۰۳-۶۰۰],[۶۲۷۵-۶۲۲],[۸۱۱۲-۹۶۴],[۹۴۱۶۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ادیب مصطفوی

فهرست كتاب های ناشر