ردیف تصویر عنوان شمارگان تعداد صفحات ناشر قیمت (ریال)
۱ قوانین مربوط به حقوق معنوی ۱۰۰۰ ۷۶ ۱۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/09/22 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی ۱۰۰۰ ۸۲ ۱۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۳ قانون ثبت اختراعات،‌ طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386/08/07 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ۶۴ مشاهده ی جزئیات
۴ قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 مجلس شورای اسلامی ۱۰۰۰ ۴۸ ۱۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۵ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب 1394/11/04 مجلس شورای اسلامی ۱۰۰۰ ۵۶ ۱۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۶ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز نمایند. مصوب 1386/10/16 ۱۰۰۰ ۲۸ ۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۷ قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱۰۰۰ ۶۲ ۱۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20 مجلس شورای اسلامی ۱۰۰۰ ۸۴ ۱۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۹ قانون تاسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مصوب 1389/09/28 مجلس شورای اسلامی ۱۰۰۰ ۲۴ ۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 مجلس شورای اسلامی ۱۰۰۰ ۱۸۲ ۲۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۱ قانون تشکیل سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ۹۶ مشاهده ی جزئیات
۱۲ قوانین خاص راجع به امور ثبتی ۱۰۰۰ ۵۶ ۱۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۳ قانون بیمه مصوب 1316/07/02 ۱۰۰۰ ۳۲ ۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۴ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354/04/29 ۱۰۰۰ ۴۲ ۱۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۵ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/18 ۱۰۰۰ ۶۴ ۱۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات