برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

ح‍ی‍اه‌ ال‍ح‍ی‍وان‌ ال‍ک‍ب‍ری‌: ویل‍ی‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ ع‍ج‍ائ‍ب‌ ال‍م‍خ‍ل‍وق‍ات‌ و ال‍ح‍ی‍وان‍ات‌ و غ‍رائ‍ب‌ ال‍م‍وج‍ودات‌ ل‍لام‍ام‌ ال‍ع‍ال‍م‌ زک‍ری‍اب‍ن‌


۷۶۶ صفحه - جلد ۲(فهرست تمام مجلدات ) - چاپ ۱ - ۱۵۰۰ نسخه ISBN:
تاریخ نشر:۶۹/۰۵/۰۱ قیمت :۴۰۰۰ ریال
كد دیویی:۵۹۱.۰۹
زبان كتاب:عربی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی