برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه‌شناسی


۳۵۲ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-185-329-9
تاریخ نشر:۹۳/۰۲/۱۳ قیمت :۱۸۶۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۰۱
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
موضوع پژوهش حاضر، بررسی تحلیل نظری، تحلیل تطبیقی کیفی و تحلیل تطبیقی در جامعه‌شناسی است. مطالب اثر در سه بخش تدوین شده که در بخش نخست، یک برنامة پژوهشی در جامعه‌شناسی نظری مطرح شده و تحلیل نظری ارائه شده است. در این بخش، طرح اوّلیة یک نظریة عمومی سرمایة اجتماعی تدوین شده است. در بخش دوم، شاخص‌سازی تابع عضویت فازی و واسنجی در جامعه‌شناسی عنوان شده است. بخش پایانی به ارائة تحلیل‌های تطبیقی کمّی پیرامون موضوعاتی نظیر توسعة سیاسی، توسعة اقتصادی و رابطة آن‌ها با نابرابری اجتماعی، تضادهای قومی و توسعة علمی اختصاص دارد.


كتاب قبلی كتاب بعدی