برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

مسئله شناخت در اسلام (به زبان اندونزیایی)


۳۰۰ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۳۰۰ نسخه ISBN: 978-964-195-036-3
تاریخ نشر:۹۳/۱۰/۲۹ قیمت :۱۴۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۱۸۹.۱
زبان كتاب:اندونزیایی محل نشر:قم - قم

معرفی مختصر كتاب
معرفی علم فلسفه اسلامی و مسایل مهم مندرج در آن است. نویسنده در این اثر راه‎های مختلف معرفت یافتن نسبت به حقایق عالم هستی را در فلسفه اسلامی بررسی نموده و روش‎های کسب معرفت را از این منظر بررسی کرده است. نویسنده معتقد است فـلسـفـه و حکمت ، به مفهوم عام ، از نظرهاى مختلف تقسیمات گوناگون دارند اما اگر از لحـاظ مـتـد و روش در نـظـر بـگـیـریم چهار نوع است : حکمت استدلالى ، حکمت ذوقى ، حکمت تجربى ، حکمت جدلى حکمت استدلالى متکى به قیاس و برهان است . سروکارش فقط با صغرا و کبرا و نتیجه و لازم و نقیض و ضد و امثال اینها است حـکـمـت ذوقـى سـروکـارش تـنـهـا با استدلال نیست ، بیشتر با ذوق و الهام و اشراق است . بیشتر از آنچه از عقل الهام مى گیرد از دل الهام مى گیرد. حـکـمـت تـجـربـى آن اسـت کـه نـه بـا عـقـل و اسـتـدلال قـیـاسـى سـروکـار دارد و نـه بـا دل و الهامات قلبى . سروکارش با حس و تجربه و آزمایش است . یعنى نتائج علوم را که مـحصول تجربه و آزمایش است با مربوط کردن به یکدیگر به صورت حکمت و فلسفه در مى آورد. حـکـمـت جدلى ، استدلالى است ، اما مقدمات استدلال در این حکمت ، آن چیزهائى است که منطقیین آنها را مشهورات یا مقبولات مى خوانند.


كتاب قبلی كتاب بعدی