غرفه جمهوري اسلامي ايران در هفتاد‌وسومين دوره از نمايشگاه بين‌المللي كتاب فرانكفورت
نشست معرفي و بررسي كتاب «هر شب بيداري»
نشست «ترجمه و نشر در عصر فناوري»
نشست «عناصر هويت ملي در شاهنامه»
نشست «هويت ملي، هويت اسلامي؛  تناقض يا تكامل در بستر هويت ايراني»

نشست بررسي «تصوير پيامبر در ادبيات داستاني معاصر»
نشست «چهار حلقه ادبي در ادبيات فارسي»
نشست معرفي و بررسي كتاب «انسان سياسي؛ مباني اجتماعي علم سياست»
نشست «مولفه‌هاي هويت ملي و نقش آن‌ها در عرصه منطقه‌اي»
آيين رونمايي از كتاب «خورشيد تفكر در آسمان زندگي»