لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (9)
تالیف (43)
ترجمه (1)
تهران (32)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (44) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 101 American English idioms: understanding and speaking English like an American
نويسنده:Harry Collins - سپهر روز - دیویی: 427.973 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3800 ریال - انتخاب
2- 101 American English riddles: understanding language and culture through humor
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - صبح صادق - دیویی: 428 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5500 ریال - انتخاب
3- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - هزار و یکشب - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 6000 ریال - انتخاب
4- 101 American English idioms: understanding and speaking English like an American
نويسنده:Harry Collins - جنگل - دیویی: 427.973 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - انتخاب
5- 101 American English riddles: understanding language and culture through humor
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - نشر در دانش بهمن - دیویی: 398.60973 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - انتخاب
6- 101 American English idioms: understanding and speaking English like an American
نويسنده:Harry Collins ؛ مترجم:Mario Risso - شمیم - دیویی: 427.973 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - 5500 ریال - انتخاب
7- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - جنگل - دیویی: 428.24 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - انتخاب
8- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - در دانش بهمن - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - انتخاب
9- 101American English riddles: understanding language and culture through humor
نويسنده:Harry Collins - امیر مسعود - دیویی: 428.24 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 18000 ریال - انتخاب
10- 101 American English idioms: understanding and speaking English like an American
نويسنده:Harry Collins - عباسی - دیویی: 427.973 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5